Doprava od 49 EUR Packetou ZADARMO! Pri registrácii aj vernostné zľavy!

Podmienky ochrany osobných údajov

 

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov 

 1. Základné ustanovenia

 

Tieto Zásady ochrany osobných údajov upravujú zásady spracúvania a ochrany osobných údajov zo strany držiteľa povolenia na prevádzkovanie webového rozhrania www.clovecinahra.sk, na ktorom sa realizuje internetový výdaj tovarov (ďalej len „E-shop“).

 

Tieto Zásady sú určené predovšetkým ako poučenie zákazníkom E-shopu ako dotknutým osobám.

 

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je čLOVEčina s.r.o., IČO 54028868, so sídlom Plzeňská 36/B 040 01 Košice - mestská časť Západ (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

 

 1. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

        email: Clovecina.hra@gmail.com 

        telefón:  0907 617 851, 0902 941 971 

 

 1. Osobné údaje ("osobné údaje") sú akékoľvek informácie, ktoré špecificky identifikujú zákazníkov prevádzkovateľa ako jednotlivca. Osobné údaje prevádzkovateľ zhromažďuje v minimálnom možnom rozsahu, ktorý zahŕňa identifikačné a kontaktné údaje, ID zariadenia a súvisiace informácie k zariadeniu potrebnému na úspešné fungovanie služieb a pre uzavretie a plnenie zmluvy. 
 1. Účel uchovávania údajov
 1. Osobné údaje spoločnosť čLOVEčina s.r.o. spracúva za účelom uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy a záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s kúpnou zmluvou a to najmä: pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, pri evidencii osôb registrovaných prostredníctvom E-shopu a pri vybavovaní prípadných reklamácií.
 2. Taktiež je Spoločnosť čLOVEčina s.r.o. oprávnená používať získané osobné údaje zákazníkov na účely ako je poskytovanie, udržiavanie, ochranu a  zlepšovanie služieb, vývoj nových služieb, zasielanie obchodných oznamov, výkon ďalších marketingových aktivít a pre cielené poskytovanie obsahu zodpovedajúcemu potrebám užívateľa.
 3. Získané osobné údaje nie sú zdieľané so sociálnymi sieťami tretích strán (t.j. napr. Facebook).
 4. Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

III. Naši poskytovatelia služieb (príjemcovia osobných údajov)

1. Vzhľadom na to, že nie je možné aby naša spoločnosť poskytovala všetky služby potrebné pre úspešné fungovanie nášho E-shopu, zhromaždené informácie preto zdieľame s našimi poskytovateľmi týchto služieb. Pri používaní služieb tretích strán zákazníci dodržiavajú ich postupy spracovania údajov.

2. Medzi takéto služby, ktoré nám poskytujú tretie strany patrí platba za nákup tovarov cez platobnú bránu GOPAY a tiež doručovanie tovaru zákazníkom cez spoločnosť Packeta a DPD.

3. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

 

 

 1. Doba uchovávania osobných údajov

 

 1. Osobné údaje naša spoločnosť uchováva po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi zákazníkom a prevádzkovateľom a po dobu uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu) a ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu pre účely marketingu, po dobu kým je súhlas odvolaný, najdlhšie však 5 rokov od udelenia súhlasu. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje anonymizuje.

 

 1. Vaše práva
 1. Pri prihlásení sa k odberu noviniek spoločnosti čLOVEčina s.r.o. dotknutá osoba vyjadruje spoločnosti čLOVEčina s.r.o. súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na marketingové účely v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a cookies, za účelom zasielania marketingových noviniek, akcií a informácií formou elektronickej správy-SMS, e-mail, prípadne mobilné telefónne číslo.
 2. Súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel, resp. so zasielaním marketingových informácií je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať a to:

 

a) vo svojom profile v prípade, ak je zaregistrovaná,

b) prostredníctvom tlačidla ohlásenia na konci každého doručeného mailu,

c) prostredníctvom žiadosti odoslanej na clovecina.hra@gmail.com,

 d) poštou na poštovej adrese: čLOVEčina s.r.o., so sídlom Plzeňská 36/B 040 01,  Košice - mestská časť Západ, Slovenská republika

 

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte ako dotknutá osoba právo:
 1. požadovať od čLOVEčina s.r.o.  ako prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či  prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a aj k ďalším informáciám v zmysle GDPR,
 2. aby čLOVEčina s.r.o. ako prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia,
 3. aby čLOVEčina s.r.o. ako prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu zabezpečil vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údajeak je splnený niektorý z týchto dôvodov: 
 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali
 2. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie
 3. osobné údaje sa spracúvali nezákonne osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha.

Žiadosti o výkon týchto Vašich práv ako dotknutej osoby splní čLOVEčina s.r.o.  bezplatne.

 1. ak čLOVEčina s.r.o.  ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu (viď vyššie), máte právo vzniesť námietku voči takémuto spracúvaniu a čLOVEčina s.r.o.  nesmie ďalej Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu spracúvať, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, 
 2. právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. I týchto podmienok,
 3. v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

 

 1. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické opatrenie k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

 1. Záverečné ustanovenia

 

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

Tieto podmienky nadobudli účinnosť dňa 21.10.2023