Doprava od 49 EUR Packetou ZADARMO! Pri registrácii aj vernostné zľavy!

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky 

 1. Úvodné ustanovenia 

 

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa internetového obchodu čLOVEčina s.r.o., so sídlom Plzeňská 36/B 040 01 Košice - mestská časť Západ, Slovenská republika, IČO: 54028868, IČ DPH: SK2121554457, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Košice, vložka č. 52297/V (ďalej aj ako “predávajúci”) a kupujúceho, ktorí uzatvárajú kúpnu zmluvu prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese www.clovecinahra.sk (ďalej len „internetový obchod").
 2. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa registruje prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho alebo si prostredníctvom neho objedná tovar.
 3. Tovarom sa rozumie fyzický predmet kúpy ponúkaný na predaj prostredníctvom elektronického obchodu www.clovecinahra.sk.
 4. Službou sa rozumejú úkony spojené s predajom a dopravou tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu kupujúcemu.
 5. Kontaktné údaje predávajúceho:

 

Mobilný telefón: 0907617851

Email: clovecina.hra@gmail.com 

IBAN: SK 37 1100 0000 0026 2715 0263

SWIFT: TATRSKBX

 

 1. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
 2. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

 

 1. Informácie o tovare a cenách

 

 1. Informácie o tovare, vrátane cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri každom tovare zvlášť v katalógu internetového obchodu. 
 2. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. 
 3. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nemožno navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

III.    Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci realizuje objednávku tovaru týmto spôsobom:
 1. prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, po predchádzajúcej registrácii v internetovom obchode,
 2. alebo vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.

 

 1. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a spôsob doručenia.
 2. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Následne kupujúci odošle vyplnenú objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku s povinnosťou platby."  Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí.
 3. Po obdržaní objednávky, predávajúci zašle kupujúcemu potvrdenie o obdržaní  objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzatvorenie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzatvorená až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámenie o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu kupujúceho. 
 4. V prípade, že niektorej z požiadaviek uvedených v objednávke predávajúci nemôže vyhovieť, zašle kupujúcemu o tomto informáciu na jeho emailovú adresu spolu s náhradnou ponukou. Náhradná ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom to prípade uzatvorená až potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
 5. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, len kým mu nie je doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky alebo zaslaním e-mailu predávajúcemu.
 6. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

 IV. Zákaznícky účet

 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru.
 2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť, ohľadne informácií potrebných na prístup do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
 5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy alebo týchto obchodných podmienok.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia predávajúceho, prípadne. nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia tretích osôb.

V. Platobné podmienky a dodanie tovaru

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledovnými spôsobmi: 
 • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho:

           IBAN: SK5383300000002002037041., vedený vo Fio Banke,

 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho,

 

 1. Celkovou kúpnou cenou sa rozumie celková cena za objednaný tovar vrátane nákladov spojených s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. 
 2. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
 3. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.
 4. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.
 5. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovar nie je zálohou.
 6. Tovar je kupujúcemu doručený:
 • na adresu určenú kupujúcim v objednávke,
 • prostredníctvom výdajne zásielok na adresu výdajne, ktorú kupujúci určil,
 • osobným odberom v prevádzke predávajúceho

 

 1. Voľba spôsobu dodania tovaru sa vykonáva počas objednávania tovaru kupujúcim.
 2. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 3. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom otvorení zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 5. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru a zašle ho elektronicky kupujúcemu na ním uvedenú emailovú adresu. 
 6. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celkovej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

VI. Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru.  Predávajúci upozorňuje, že v prípade odstúpenia od zmluvy ponesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru (poštovné).
 2. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zašle zakúpený tovar predávajúcemu alebo odovzdá bez zbytočného odkladu - najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Miesto spätného zaslania tovaru  je adresa predávajúceho: čLOVEčina s.r.o., Plzeňská 36/B 040 01 Košice - mestská časť Západ.
 3. Pri odstúpení od zmluvy do 14 dní má kupujúci tovar vrátiť bez známok používania alebo opotrebenia či závad. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
 4. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, predávajúci mu vráti bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy (pokiaľ bol tovar predávajúcemu doručený), všetky peňažné prostriedky za tovar, ktoré od neho na základe zmluvy prijala, rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom iba vtedy, pokiaľ s tým kupujúci súhlasí a pokiaľ mu tým nevzniknú dodatočné náklady. Predávajúci  si dovoľuje upozorniť, že ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než jej kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 5. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave a obale, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu hlavne náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.). 

VII. Zodpovednosť za vady tovaru

 1. Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a ktoré sa vyskytnú po jeho prevzatí v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Bližšie podmienky zodpovednosti za chyby sú podrobne upravené v reklamačnom poriadku.
 2. Kupujúci je oprávnený uplatniť si právo za chyby zaslaním chybového tovaru na adresu: čLOVEčina s.r.o., so sídlom Plzeňská 36/B 040 01 Košice - mestská časť Západ. Balík nesmie byť zaslaný formou dobierky.
 3. Predávaný tovar musí mať požadovanú akosť v súlade s právnymi predpismi, musí byť bez chýb a najmä musí zodpovedať technickým požiadavkám. Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, kupujúci má právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, kupujúci má právo na výmenu tovaru, právo od zmluvy odstúpiť prípadne právo na primeranú zľavu z tovaru.
 1. Osobné údaje
 1. Kupujúci vyjadruje uzatvorením kúpnej zmluvy svoj súhlas so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho pre naplnenie účelu kúpnej zmluvy. Týmto účelom sa rozumie vybavovanie objednávok zadaných predávajúcemu v rámci internetového obchodu, pričom spracovanie osobných údajov je nevyhnutné, aby predávajúci mohol plniť svoje zmluvné povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy.
 2. Predávajúci ručí za dôverné zaobchádzanie so všetkými uloženými osobnými údajmi zaregistrovaných osôb, ktoré kupujúci oznámi v rámci registrácie. Osobné údaje je možné na základe žiadosti kupujúceho odstrániť z databázy. Spracovanie osobných údajov kupujúceho sa vykonáva prísne v súlade so zákonnými požiadavkami.
 1. Alternatívne riešenie sporov
 1. V prípade, ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sťažnosť alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho s písomnou žiadosťou o nápravu prostredníctvom pošty alebo kontaktného e-mailu: Clovecina.hra@gmail.com. 
 2. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho podľa ods. 1. tohto článku odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa jej odoslania užívateľom, má užívateľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 3. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky. 
 1. Záverečné ustanovenie
 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky  nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webovom sídle www.clovecinahra.sk
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek aktualizovať, zmeniť alebo doplniť tieto Všeobecné obchodné podmienky, pričom k takejto aktualizácii, zmene alebo doplneniu Všeobecných podmienok sa nevyžaduje predchádzajúci ani následný súhlas užívateľa.
 3. Aktualizáciu, zmenu alebo doplnenie týchto Všeobecných podmienok oznámi Prevádzkovateľ užívateľovi najneskôr 7 (slovom: sedem) kalendárnych dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny Všeobecných obchodných podmienok, a to zaslaním správy na e-mailovú adresu užívateľa, ktorú užívateľ uviedol pri svojej registrácii do aplikácie „Človečina", čím sa považuje notifikačná povinnosť Predávajúceho voči kupujúcemu za splnenú. 
 4. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženie stránky, fotiek, filmov, grafik, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patrí predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
 5. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwérové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.
 6. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

  

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosti dňom (21.10.2023)